Våre advokater har spesialisert seg innenfor strafferett og bistandsadvokatarbeid. Med en av våre advokater i ryggen, vil du/dere bli godt ivaretatt gjennom vanskelige saker.

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskningen og under rettssaken. Under rettssaken kan bistandsadvokaten på vegne av fornærmede og etterlatte stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige. Dette gjelder uavhengig av om det fremmes krav om erstatning i saken.

Våre advokater tar også oppdrag som forsvarer: Forsvareren skal ivareta klientens interesser i saken. Han/hun skal gi klienten råd, og har taushetsplikt om alt han/hun får vite av klienten.


Som fornærmet eller siktet/ tiltalt i en straffesak er det fritt advokatvalg.


Barnevern

Våre advokater har lang erfaring med å bistå foreldre og barn i saker mot barnevernet. Barnevernssaker som gjelder omsorgsovertakelse eller fastsettelse av samvær i Fylkesnemnda eller ved en domstol er blant sakene vi har mye erfaring med. Noen av disse sakene gjelder også adopsjon eller plassering av ungdom på institusjon, eller at foreldre krever å få tilbake omsorgen for barn som er plassert i fosterhjem eller på institusjon. Vi bistår våre klienter i slike prosesser på ulike stadier, helt fra første bekymringsmelding eller oppstart av en undersøkelsessak. I de fleste tilfeller får vi henvendelsen fra klienten når barnevernet har fattet et akuttvedtak eller har gitt beskjed om at de vil fremme en sak om omsorgsovertakelse for fylkesnemnda.


I saker etter barnevernloven tar vi oppdrag for foreldre og barn over 15 år som har rett til bistand fra egen advokat.


Barne - og familierett:

Statistikk viser at fire av ti inngåtte ekteskap dessverre vil ende i skilsmisse. Halvparten av alle som skilles har barn under 18 år sammen. Hvordan var nå reglene om barnefordeling, felleseie og særeie igjen?


Dette er problemstillinger vi ofte hjelper klienter med.


Familieretten omhandler reglene om ulike samlivsformer og forholdet til barna. Familieretten handler også om de regler som gjelder barn og mindreårige, for eksempel ansvaret for barna, fordeling av foreldreansvar og daglig omsorg ved samlivsbrudd og mindreåriges rettslige handleevne.


I forbindelse med samlivsbrudd er konfliktnivået mellom partene ofte høyt, og det er derfor viktig med bistand som er løsningsorientert. Tenk på hvilken løsning som er best for barna. Det vanligste er at barna bor fast hos en av foreldrene, men delt bosted er også en mulighet. Vi bistår foreldre i saker om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og i tvister om foreldrenes rett til samvær med barna.


Ved inngåelse eller opphør av samboerskap eller ekteskap har man ofte noen uavklarte spørsmål om sin egen rettstilstand. Det kan være spørsmål under samlivet om for eksempel ektepakt bør inngås eller ved samlivets opphør, hvordan blir det økonomiske oppgjøret?

Vi bistår deg gjerne i disse spørsmålene.


Om din sak ikke omhandler de punkter som er nevnt overfor, er det allikevel full mulighet til å kontakte vårt kontor for advokatbistand. Våre advokater har bredspektret kompetanse og kan bistå i de fleste rettslige spørsmål.