KOMPETANSEOMRÅDER

Strafferett/Bistandsadvokat
Ved anmeldelse av voldtekt eller sedelighetsforbrytelser har offeret rett på bistandsadvokat.

Barnevern/Barnefordeling/Samvær
Alle barn og unge har krav på hjelp når de trenger det. Barnevernet skal først og fremst sørge for at barnets behov tilfredstilles innenfor foreldrenes vanlige livssituasjon. Det er bare når det ikke lar seg gjøre at barnevernet skal skaffe barn og unge et omsorgstilbud utenfor hjemmet. Når barnevernet reiser sak om omsorgsovertagelse, skal denne bringes inn for fylkesnemda til avgjørelse. Avgjørelsen kan videre ankes inn for domstolene. Partene har krav på at det oppnevnes advokat på det offentliges bekostning. Barn/ungdom over 15 år har rett på egen advokat. Vi bistår i alle typer barnevernsaker og har bred erfaring med saker for fylkesnemda og domstolene. Send oss gjerne E-post hvor du kort forteller hva saken gjelder, så vil vi snarest mulig ta kontakt med avtale om et møte.

Arv/Testament/Dødsbo
Mange har ønske om en annen arvefordeling enn den som følger arveloven. Dette krever at det utarbeides et testament. Vi bistår med råd og veiledning. Samtidig utformer vi testament etter arvelaterens ønske. Vi tar på oss oppdrag som bobestyrer både i forbindelse med privat og offentlig skifte. Dette innebærer at vi ordner alle økonomiske forhold ovenfor kreditorer, private og det offentlige, samtidig som vi fordeler arven i henhold til gjeldende regler eller testament.

Fast eiendom/Rettsforhold
Rettshjelpforsikring går inn som en del av hjem-, villa-, landsbruks-, motorvogn- og fritidsbåtforsikring. Den dekker deler av utgifter som man har som privatperson.

Fri rettshjelp
Innbefatter advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Bistanden kan omfatte fritt rettsråd og/eller fri saksførsel. Du kan få fri rettshjelp i sakstyper som gjelder trygd, pensjon, familiesaker, erstatning, for personskade, oppsigelse eller utkastelse fra bolig samt oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. Det er et grunnvilkår at du kommer inn under rettshjelplovens inntektsgrenser. Du må i en del saker regne med å betale en egenandel. Vi bidrar i de fleste typer saker hvor det gis fritt rettsråd og ved fri saksførsel for domstolene.